فيروز

استماع

تحميل

3abokra baker 3abokra baker
3a esmak ghanait 3a esmak ghanait
3ala gesir el-lawzeyeh 3ala gesir el-lawzeyeh
3aleeki moshtaaq 3aleeki moshtaaq
3allanah 3allanah
3andi theqa feek 3andi theqa feek
3ez al-noom 3ez al-noom
5a6e6 adamkon 5a6e6 adamkon
5abrooni ya 3asafeer al-dar 5abrooni ya 3asafeer al-dar
6areeq al-na7al 6areeq al-na7al
6ela3 al-amar 6ela3 al-amar
7abaitak tanseet al-noom 7abaitak tanseet al-noom
7abo ba3th 7abo ba3th
A36eni e-nnaay A36eni e-nnaay
A5er eyam elsayfeyee A5er eyam elsayfeyee
Adeesh kan fee naas Adeesh kan fee naas
Ahwak Ahwak
Alf  laila Alf  laila
Al-kanaseen Al-kanaseen
Allah ma3ak Allah ma3ak
Al-ma7kama Al-ma7kama
Al-quds Al-quds
Ana fez3aneh N Ana fez3aneh N
Al-shalabeya Al-shalabeya
Al-wada3 Al-wada3
Ana 3asfoora Ana 3asfoora
Ana 3endi 7aneen Ana 3endi 7aneen
Ba3dak 3ala bali Ba3dak 3ala bali
Ba7ebak ya lebnan Ba7ebak ya lebnan
Be3t  lak Be3t  lak
Bektob esmak Bektob esmak
Bent al-shalabeya Bent al-shalabeya
Bezakkir bel 5areef N Bezakkir bel 5areef N
Bezakkir bel 5areef II N Bezakkir bel 5areef II N
Da5lak ya 6air el-werwar Da5lak ya 6air el-werwar
Da5lik ya emmi Da5lik ya emmi
Daa2 5el2i Daa2 5el2i
Dabket lebnan Dabket lebnan
Da ye3ano Da ye3ano
De2oo el-mahaabeej De2oo el-mahaabeej
Dmoo3 el-3ain Dmoo3 el-3ain
El-pos6a El-pos6a
Enshallah mabo shee N Enshallah mabo shee N
Fata7on 3alee Fata7on 3alee
Fayeq ya hawa Fayeq ya hawa
Fiku tinso Fiku tinso
Geltelha Geltelha
Ghab nahar a5ar Ghab nahar a5ar
Ghaneet makah Ghaneet makah
Hal seyara Hal seyara
Helli 3a al-ree7 Helli 3a al-ree7
Howa we heya Howa we heya
Jabaleyah Jabaleyah
Jar al-amar Jar al-amar
Ka7loon Ka7loon
Kano ya 7abeeby Kano ya 7abeeby
Kan zamaan Kan zamaan
Keefak inta Keefak inta
Kena netlaqa Kena netlaqa
La enta 7abeebi La enta 7abeebi
Laili beterga3 ya lail Laili beterga3 ya lail
Lamma bada Lamma bada
La ta3tab 3alay La ta3tab 3alay
La tejjy al-yoom La tejjy al-yoom
La wallah N La wallah N
Law kan albi ma3i Law kan albi ma3i
Law ta3lameen Law ta3lameen
Layali al-shamal Layali al-shamal
Marjoo7a Marjoo7a
Masaytokom bel 5air Masaytokom bel 5air
Mesr 3adat shamsoki Mesr 3adat shamsoki
Mesh esseh hay Mesh esseh hay
Mesh kayen hayk etkoon Mesh kayen hayk etkoon
Mo5tar al-mo5tareen Mo5tar al-mo5tareen
Raj3een ya hawa Raj3een ya hawa
Redny 3ala belady Redny 3ala belady
Reema Reema
Reg3et layaly zaman Reg3et layaly zaman
Sa2al al-7elow Sa2al al-7elow
Sa2alooni el-naas Sa2alooni el-naas
Sa2altak 7abeebi Sa2altak 7abeebi
Saba7 oo masa N Saba7 oo masa N
Sanah 3an sanah Sanah 3an sanah
Sanarje3 Sanarje3
Sayf Sayf
Setti ya setti Setti ya setti
Shadi Shadi
Shati ya deni Shati ya deni
Shayef al-ba7ar Shayef al-ba7ar
Shu b5af N Shu b5af N
Sob7y al-jeez N Sob7y al-jeez N
Ta netzakar ma ten3aad N Ta netzakar ma ten3aad N
Tha7ak al-looz Tha7ak al-looz
Wa7don Wa7don
Weenon Weenon
Ya 6air Ya 6air
Ya ana Ya ana
Yafa Yafa
Ya na6oor Ya na6oor
Ya man hawa Ya man hawa
Ya mayala 3al ghosoon Ya mayala 3al ghosoon
Ya mersal al-meraseel Ya mersal al-meraseel
Ya qamar Ya qamar
Ya raees al-baladeya Ya raees al-baladeya
Ya roboo3 belady Ya roboo3 belady