ام كلثوم
Listen
Download
Kalthoomeyat 1 Kalthoomeyat 1
Kalthoomeyat 2 Kalthoomeyat 2
Kalthoomeyat 3 Kalthoomeyat 3
Kalthoomeyat 4 Kalthoomeyat 4
Kalthoomeyat 5 Kalthoomeyat 5
3ala 3aini 3ala 3aini
3awedt 3aini 3awedt 3aini  1  2
6ab al-naseem 6ab al-naseem
7abeebi yes3ed awqatu 7abeebi yes3ed awqatu
7adeeth al-roo7 7adeeth al-roo7  1  2
7akam 3aleena al-hawa 7akam 3aleena al-hawa  1  2
7a qablu bokra 7a qablu bokra
7aseebak lel zaman 7aseebak lel zaman  1  2
7ayart albi 7ayart albi  1  2
7elm al-amal 7elm al-amal 1 2
7ob eeh 7ob eeh 1 2
Aghadan alqak  1  2  3  4
Ahel al-hawa Ahel al-hawa 1 2
Al-7ob kan men seneen Al-7ob kan men seneen
Al-7ob keda Al-7ob keda 1 2
Al-a6laal  1  2  3  4
Alf laila wa laila Alf laila wa laila  1  2
Alf laila wa laila Remix-DJ Said Murad Alf laila wa laila Remix-DJ Said Murad
Al-hawa ghalab Al-hawa ghalab  1  2
Al-sodan Al-sodan
Al-thulatheya al-moqadasa Al-thulatheya al-moqadasa  1  2
Al-ward gameel Al-ward gameel
Al-zahr fel-rooth ebtasam Al-zahr fel-rooth ebtasam
Amaal 7ayati  1  2  3  4
Ana fe entetharak Ana fe entetharak  1  2  3  4
Aqbal al-lail Aqbal al-lail 1 2
Aqool lak eeh Aqool lak eeh 1 2
Arak 3aseyya al-dam3 Arak 3aseyya al-dam3 1 2 3 4
Aroo7 lee-meen Aroo7 lee-meen  1  2
Asoon karamty Asoon karamty
Be3eed 3annak Be3eed 3annak  1  2  3
Bokra al-safar Bokra al-safar
Betfakkar fee meen Betfakkar fee meen  1  2
Dalely e7tar Dalely e7tar  1  2
Daret el-ayaam Daret el-ayaam  1  2
Efra7 ya albi Efra7 ya albi
El-7ob kolloh El-7ob kolloh  1  2  3
Enta 3omri Enta 3omri  1  2  3
Enta 3omri Remix-DJ 3amr Isma3eel Enta 3omri Remix-DJ 3amr Isma3eel
Enta 3omri Remix-Dj Ellie 3a6eyah Enta 3omri Remix-Dj Ellie 3a6eyah
Enta el-7ob Enta el-7ob  1  2
Enta fain wel7ob fain Enta fain wel7ob fain  1  2  3  4
Esal roo7ak Esal roo7ak 1  2
Faker lama kont gamby Faker lama kont gamby
Fakkarooni Fakkarooni 1  2
Fat al-me3ad Fat al-me3ad 1  2
Gamal al-donya Gamal al-donya
Ghanna al-rabee3 Ghanna al-rabee3 1  2
Ghanny lee shway shway Ghanny lee shway shway
Hathehi lailati Hathehi lailati  1  2  3  4
History History 1 2
Kol jameel Kol jameel 1 2
Laylat 7ob Laylat 7ob 1 2 3
Lel saber 7dood Lel saber 7dood  1  2  3  4
Lessa faker Lessa faker 1  2  3  4
Madam te7eb Madam te7eb
Mosh momkin abadan Mosh momkin abadan  1  2  3  4
Min ajl 3ainaik Min ajl 3ainaik  1  2
Nesmat al-janoob Nesmat al-janoob  1  2
Qalu a7eb Qalu a7eb
Qesat al-ams Qesat al-ams  1  2
Qoly le6fak yentheni Qoly le6fak yentheni
Qoly wala te5abeesh Qoly wala te5abeesh
Roba3eyat al-5ayam Roba3eyat al-5ayam  1  2
Saje3at al-6oyoor Saje3at al-6oyoor
Sert el-7ob Sert el-7ob  1  2  3  4  5
Woleda al-huda Woleda al-huda  1  2
Thawrat al-shak Thawrat al-shak  1  2
Thalamooni el-nas Thalamooni el-nas
Ya 3ain ya 3ain Ya 3ain ya 3ain
Ya foadi ghanni Ya foadi ghanni
Ya lait al-3eed Ya lait al-3eed
Ya thalemni Ya thalemni 1  2  3  4
Ye6ool 3athaby Ye6ool 3athaby
Zalamna el-7ob Zalamna el-7ob  1  2